ПЕД.300 тест ЕМТИХАН 30.11.2016 ж¥жы(5)ғ:П.П.Блонский;Л.С Выготский;Н.К.Крупская

«Ада(18)к:Чехов А.П.

«Бас(15)а:Г.И.Щукина

«Қал(14)ұ:Мектеп әкімшілігі;Педагог

«Оқы(15)т:П.Я.Гальперин

«Пед(10)ғ:Б.П.Беспалько

«Пед(12)ғ:Г.Т.Хайруллин

«Пед(7)ғ:Каптерев П.Ф

«Тәр(2)м:Тәрбие процесінің сырттай көрінісі;Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығы

«Тех(13)а:В.В. Гузеев

7,8,9,10,11(3)б:Мектептің аттестациялық комиссиясының

А.В.М(2)ф:Микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар;Мемлекет, ел, қоғам, мәдениет

А.К.М(4)к:Кәсіби білімі;Кәсіби білігі;Кәсіби бағыты

А.С.М(3)к:Ұжымның құрылып, қалыптасуы;Белсенділер ықпалының артуы;Ұжымның кемелденуі

Ада(1)м:Адамгершілік сана қалыптастыру;Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру;Моральдік ережелерді меңгеру

Ада(15)т:Өзін-өзі жетілдіру

Ада(16)т:Дене

Ақы(2)м:Ой қабілеттерін дамыту;Ғылыми дүниетанымын қалыптастыру

Ари(2)м:Жан руханилығын дамыту;Ақыл-есті дамыту;Ерік-жігерді дамыту

Ата(16)к:Ата-аналар жиналысы

Атт(3)құру, …:Мұғалімнің біліктілік деңгейін бағалауды ұйымдастыру;Аттестациялық комиссиясының шешім қабылдауы

Әді(2)ф:Ғылыми-педагогикалық конференциялар;Жеке мұғалімдердің, әдістемелік бірлестіктердің шығармашылық есептері

Әді(3)ф:Жеке;Топтық;Ұжымдық

Әді(3)ш:Педагогикалық шеберлікті жетілдіру;Озық іс-тәжірибені оқып үйрену, зерттеу;Сыныптан тыс жұмыстар өткізу

Әді(4)н:Мұғалімнің жалпы мәдени дайындығы;Кәсіби-адамгершілік мәдениеті;Зерттеушілік, диагностикалық мәдениет

Әле(0)к:Әлеуметтік ортаға бейімделу;Әлеуметтік дербестік;Әлеуметтік сана

Әле(1)м:Бейімделу;Сыртқы ықпалртамен кіріктірілу

Әле(4)ғ:И.Ф.Гербарт;И.Г.Песталоцци;А.И.Дистервег

Б.Т.Л(2)з:Оқушының білімге ынтасына мұғалім әсерінің сәйестігі;Оқушының жеке және ұжымдық іс-әрекетіне мұғалім әсерінің сәйкес болуы

Б.Т.Л(2)ф:Ағартушылық және ұйымдастырушылық;Тәрбиелік және дамытушылық;Болжамдық

Бал(11)б:Акселерация

Бал(11)қ:«Бала құқығы туралы» Конвенция

Бал(13)т:Мақсаты

Бал(13)т:Мақсаты

Бал(19)т:Ақыл-ой

Бал(2)а:Ата-аналарының кәсіптері;Қоғамдағы жағдай;Әлеуметтік орта

Бал(5)ұ:Аристотель

Бал(7)ғ:Л.С.Выготский;П.П. Блонский;C.T.Щацкий

Бал(7)ғ:Н.Д. Хмель;К.Успанов;В.А.Сластенин

Бал(8)ғ:Н.Ф.Талызина;Л.В.Занков

Бас(2)т:Әкімшілік ұйымдастыру әдістері;Қоғамдық әсер ету әдістері

Бас(3)б:Нұсқау-әдістемелік;Әдістемелік бірлестіктер;Педагогтарды жаппай сауаттандыру

Бая(1)ә:Әңгімелей отырып бекіту;Баяндап айту

Бел(18)б:Микрофактор

Біл(10)б:Оқу

Біл(2)ф:Сипаттаушылық және түсіндірушілік;Түрлендірушілік;Болжамдық

Біл(3)қ:Оқу бағдарламалары;Оқу жоспарлары;Оқу құралдары

Біл(3)қ:Оқу бағдарламалары;Оқулықтар, оқу құралдары;Оқу жоспары

Біл(3)с:Мұғалім;Оқушы

Біл(3)і:Мамандардың кәсіби қызмет бағытында біліктілік көтеру мекемесінде ұзақ мерзімді оқуы;Сала, ұйым, мекеме деңгейінде өзекті тақырыпта жүргізілетін орташа мерзімді семинарлар

Біл(4)т:Мерзімді;Күнделікті;Қорытынды

Біл(4)ұ:Гераклит;Цицерон;Песталоцци

Бір(15)б:Даралық.

Бір(2)п:Мұғалімнің іс-әрекетін ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар;Мұғалімнің ұстанатын бастапқы ережелері

Бір(3)б:Аудандық (қалалық) аттестациялық комиссияның

Бір(6)сипаты:Білімі;Білігі;Оның тұлғалық қасиеттері

Бір(8)б:Монографиялық

Бір3)ғ:А.Ф. Каптерев;Ю.К. Бабанский;Н.Д. Хмель

В.А.С(6)(функциялары):Ғылыми-теориялық, технологиялық

Г.И.Ш(2)ә:Ақпараттық-дамытушылық; эвристикалық;Білімді, білік және дағдыны жетілдіру мен бекіту;Жаттығу, практикалық жұмыс

Г.И.Щ(3)б:Психологиялық;Ұйымдастырушылық;Әдістемелік

Г.К.С(4)қ:Бейнелі іс-жүргізу;Нақтылы іс-жүргізу;Ғылыми іс-жүргізу

Гре(2)м:Тәрбие туралы ғылымның аты;Баланы жетектеуші

Ғыл(1)е:Ғылыми-философиялық жүйе;Адамгершілік жүйесі;Эстетикалық жүйе

Ғыл(16)б:Модельдеу

Ғыл(2)б:Шындықты тану;Ғылыми жетістіктер

Ғыл(3)ж:Ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру;Пәнаралық байланыстарды іске асыру

Д.Б.Эл(4)к:Жеткіншек жас (11 жастан 15 жасқа дейін),балғын жастық шақ (15 жастан 17 жасқа дейін);Сәбилік кезең (1 жастан 3 жасқа дейін), мектеп жасына дейінгі кезең (3 жастан 7 жасқа дейін);Бастауыш сынып оқушысы (7 жастан 13 жасқа дейін)

Дәс(3)а:Ой қорыту сабақтары;Ойын сабақтары;Жарыс сабақтары

Дид(2)б:Оқыту;Білім беру;Педагогикалық процесс

Дид(3)т:Жаңа білім материалдарын хабарлау;Ептіліктер мен дағдыларды қалыптастырып, бекіту, қорытындылау

Дид(4)н:Білім мазмұнын;Оқыту әдістерін;Оқытуды

Дүн(0)б:Ақиқатты дүниеге және ондағы адамның алатын орнына, оны қоршаған болмысына және өз-өзіне деген көзқарастар жүйесі;Адамдардың көзқарастары арқылы қалыптасқан негізгі өмірлік ұстанымдары;Наным-сенімдер, мақсат-мұраттар, таным мен қызмет принциптері, құндылық бағыттары

Дүн(0)қ:Білім;Көзқарас;Сенім

Дүн(1)б:Адам мұраты;Сенім;Білім

Дүн(1)б:Жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптасу жолдары мен тәсілдері;Дүниетанымның философиялық негіздері;Жеке тұлғаның құндылық бағыттары

Екі(3)б:Мектептің аттестациялық комиссиясының

ерекшеліктеріне сәйкес болуы;Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін тексеруге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы

Жал(6)б:Мемлекеттік;Мектептік;Ұлттық-аймақтық

Жал(6)е:Жыныстық және рухани дамуы;Жан-жақты тұтас жетілуі;Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

Жал(7)б:Ағымдық жоспар

Жал(9)б:Нәтижеге бағытталған білім беру құзіреттілігі

Жаң(11)б:Инновацияға оң көзқарас

Жек(12)а:И.Г.Песталоцци;Я.А.Коменский;К.Д.Ушинский

Жек(14)б:Ізгілендіру принципі

Жек(2)б:Қасиеттері мен сапасындағы сандық өзгерістер процесі

Жек(2)б:Қасиеттері мен сапасындағы сандық өзгерістер процесі

Жек(3)г:Тьюторлық;Менторлық

Жек(3)е:Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық ерекшеліктер;Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық сапалар;Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар

Жек(4)б:Жалпы және жеке қарама-қайшылық;Ішкі қарама-қайшылық;Сыртқы қарама-қайшылық
Пед(1)м:Білімнің көлемін ұлғайту;Оқушыларды оқыту, тәрбиелеу тұлғасын дамыту тәжірибесін жаңарту

Жек(5)б:Прагматикалық;Аксиологиялық;Ұжымдық, жеке тәрбиелеу

Жек(6)б:Конформизм;Нонконформизм;Гармония

Жек(8)ғ:Е.В. Бондаревская;И.С. Якиманская;К.Роджерс

Жоғ(3)б:Облыстық аттестациялық комиссияның

Жұм(10)ө:Шығармашылық есеп

И.П.П(2)ә:Көрнекілік;Сөздік

И.П.П(5)е:Жеке тұлға және ұжымның үйлесімді қатынаста болуы;Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындырады;Жеке тұлға ұжымға тәуелді

И.С.Я(11)ж:Пәндік-дидактикалық;Әлеуметтік-педагогикалық

И.С.Я(4)ж:Әлеуметтік-педагогикалық;Психологиялық;Пәндік-дидактикалық

И.Т.О(8)ә:Көрнекілік әдістер;Сөздік әдістер;Машықтық әдістер

И.Ф. Ха(3)б:Ақпараттық;Баға беру;Бағдар беру

И.Ф.Ха(3)қ:Ақпаратты-бейнелі;Бағдарлы-реттеуші;Бағалау

Инд(16)б:Белль-Ланкастерлік

Кос(14)б:Мегафактор

Қаз(10)ғ:Б.А.Альмухамбетов

Қаз(4)п:Д.Д.Зуев;М.Н.Махмутов;В.А.Онищук

Қаз(6)б:Мұғалім позициясына;Қойылатын талаптардың мазмұнына;Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

Қаз(8)п:Ы.Алтынсарин

Қай(12)п:Ж.Руссо

Қоғ(12)т:Мақсаты

Қоғ(16)б:Тәрбие заңдылығы

ҚР(8)к:Оқушыларды кәсіби еңбекке бейімдеу;Жеке тұлғаның дара және дербес қабілеттерінің дамуына жағдай жасау

ҚР-ғы(10)д:Бастауыш білім;Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту;Негізгі, орта білім

ҚР-ның 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлкеттік бағдарламасының басым бағыттары:

Құқ(1)м:Құқықтық сауаттылықты ашу

Л.В.З(6)т:Таным қабілетінің дамуы бұл барлық мұғалімдердің барлық пәндер бойынша оқыту процесіндегі мақсаттылық іс-әрекеті;Оқушыларға білім беру және объективті шындыкты танудағы оқулықтың ролі;Оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіру

Л.И.Бо(4)б:Салыстырмалы түрде кеш келетін құбылыс;Жеткіншек шақта пайда болатын құбылыс;Дүниетаным мен дүниені сезіну жүйесі

Л.М.П(3)т:Алдын-ала;Ағымдық;Қорытынды

М.В.К(6)б:Оқыту процесінде адамның іс-әрекеті мен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану;Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі;Оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары

М.И.М(5)т:Жаңа білім материалын хабарлау;Білім, дағды, қабілетті жетілдіру сабағы;Аралас сабақ

М.Н.С(3)ә:Түсіндірме-иллюстративті;Репродуктивті;Проблемалы баяндау

Мак(3)т:Қалыптастырушы

Мақ(3)т:Қалыптастырушы;Айқындаушы

Мек(12)б:Түзету

Мек(2)ә:Әкімшілік-ұйымдастыру

Мек(2)е:Жан-жақты тұтас жетілуі;Тұлғалық сапаларының қалыптасуы

Мек(2)м:Мектептің ақпараттық жабдықталуын;Мектептің материалдық жағдайын

Мек(2)м:Мектептің педагогикалық ұжымы іс-әрекетінде педагогикалық тәжірибені жүйелі зерттеу;Мұғалімнің даярлық деңгейін арттыру;Инновациялық бағыттылықты қалыптастыру

Мек(2)м:Мұғалім шеберлігін жетілдіру;Өзара сабаққа қатысу;Мұғалімнің іс-тәжірибесін зерттеу

Мек(2)м:Оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібін;Мектептің ақпараттық жабдықталуын;Мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттарын

Мек(2)т:Тексерушінің құзырлылығы;Әділдік

Мек(3)а:12 жылдық білім беру моделіне көшу, ШЖМ санын қысқарту;Еуропалық аймаққа жоғары білімнің кірігуін қамтамасыз ету

Мек(3)әрекеттері:Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс;Баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар;Ата-аналармен педагогикалық ағарту жұмыстары

Мек(3)з:B.CЛазарев;М.М.Поташник;Л.И.Моисеев

Мек(3)м:Педагогикалық ұжымның оқу-тәрбие жұмысының сапасын арттыру бойынша іс-әрекеті;Мектептің оқу-тәрбие процесі туралы, оның тиімділігінің деңгейі туралы ақпарат талдауы

Мек(3)т:Қоғамдық ықпалдарды пайдалану, қоғамдық әсер әдістері;Педагогикалық қызметкерлерді экономикалық тұрғыдан қызықтыру;Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру

Мек(4)б:Тексеру нысанына;Мақсат-міндеттеріне

Мек(4)ғ:М.М.Поташник;И.И.Цыркун;Н.Р.Юсуфбекова

Мек(4)қ:Ұйымдастыру;Мақсаттарды айқындау

Мек(4)т:М.М.Поташкин;В.С.Лазарев;Л.И.Моисеев

Мек(5)б:Тексеру

Мек(5)к:Білімдарлық, жоғары идеялық, ұжымшылдық;Шығармашылық;Педагогикалық шеберлік

Мек(5)қ:Ғылымилық, ұжымдық;Оңтайлылық, нақтылық;Перспективтік, объективтік

Мек(5)қ:Жоспарлаудың ғылымилығы

Мек(5)ф:Ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай;Мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі;Білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңды актілер мен құжаттар

Мек(6)т:Жүйелілік;Ықпалдылық

Мек(7)ж…:Күнтізбелік;Ағымдық

Мек(7)т:Адамды жан-жақты дамыту міндеттерін комплексті шешу;Жастарды өмірге, еңбекке, мамандық таңдауға даярлау;Табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру

Мек(7)т:Білім саласындағы мемелекеттік саясатқа;Мұғалімдердің педагогикалық деңгейіне;Мұғалімдер мен ұжым арасындағы нақты жағдаятқа

Мек(7)ұ:Н.К.Крупская;П.П.Блонский

Мек(7)ы…:Жүйелілік, шынайылық;Құзіреттілік

Мод(2)е:Жалпы оқу мақсатын қою;Жедел кері әсер негізінде оқыту процесіне түзетулер енгізу;Нәтижені бағалау

Мод(3)м:Жалпы оқу мақсатын қою;Оқушылардың білімдік деңгейін алдын-ала анықтау;Нәтижені бағалау

Мұғ(1)м:Біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру;Кәсіби өсуге ынталандыру;Еңбек ақысын саралаудың тиімді жүйесін құру

Мұғ(1)п:Жариялылық;Шынайылылық;Жүйелілік, тұтастық

Мұғ(2)ә:Оқушы тәрбиесі,даму деңгейін зерттеу, анықтау

Мұғ(3)о:Педагогикалық процесс

Мұғ(4)к:Жаңашылдық

Мұғ(4)қ:Жалпы мәдени даярлық, әдіснамалық мәдениет;Зерттеушілік, диагностикалық мәдениет

Мұғ(7)о:Жедел ақпарат;Бастапқы ақпарат;Тактикалық ақпарат

Н.А.Ш(2)т:Тақырыптық;Жан-жақты, дербес;Топтық-жинақтаушылық

Н.В.К(5)к:Гностикалық;Коммуникативтік Жобалаушылық

Н.Е.Щ(10)м:Ұжымды ұйымдастыру мен дамыту;Оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау

Н.Е.Щ(11)м:Ұжымды ұйымдастыру мен дамыту;Тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру;Оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау

Н.Е.Щ(4)қ:Мектептегі сынып өміріне қамқорлық;Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру;Өмірді түсініп сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру

Нег(2)т:Оқу

Оқу(1)т:Авторлық;Типтік (түбірлі)

Оқу(11)б:Сендіру

Оқу(12)б:Талап

Оқу(2)а:Әлеуметтік;Тікелей талаптандыру;Перспективті

Оқу(2)т:Оқушылар үшін түсінікті, ықшамды және қызықты болуы;Көрнекі безендірілуі, тілі балалардың жас

Оқу(2)ф:Топтық;Жеке;Фронтальдық

Оқу(3)қ:Тест;Бақылау жұмысы;Емтихан, сынақ

Оқу(3)ұ:Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру;Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру

Оқу(4)б:Оқытудың өмірмен, еңбекпен, тәжірибемен байланысы;Іс-әрекет тәжірибе факторының белсенді қызметі

Оқу(4)ғ:М.А.Данилов;Р.Г. Лемберг;И.Я. Лернер

Оқу(4)т:Күнделікті;Қорытынды;Алдын ала

Оқу(4)т:Қорытынды бақылау;Тақырыптық бақылау;Тараулар бойынша бақылау

Оқу(7)ф:Жеке-жұптық

Оқы(0)п:Саналылық және белсенділік;Бірізділік және жүйелілік

Оқы(1)ә:Бақылау;Демонстрация;Бейне әдістер

Оқы(1)ә:Жаттығу;Лабораториялық;Танымдық ойындар

Оқы(1)б:Білімді, біліктілік пен дағдыны меңгерту;Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет;Оқушылардың қабілеттерін дамытатын іс-әрекет

Оқы(1)б:Оқушылардың дүниетанымын дамытатын ic-әрекет;Оқушылардың қабілеттерін дамытатын ic-әрекет;Білімді, біліктілік пен дағдыны менгертеді

Оқы(1)з:Гносеологиялық;Ұйымдастырушылық

Оқы(1)к:Оқыту мазмұны;Оқыту мақсаты;Оқыту міндеттері

Оқы(1)с:Мақсатқа бағыттылығы;Екі жақтылығы;Оқушылардың даму заңдылықтарына сәйкестігі

Оқы(1)ф:Сабақ

Оқы(17)б:Сыныпты басқару принципі

Оқы(2)б:Дағдыға;Білімге;Іскерлікке

Оқы(2)б:Оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру;Білім беру мен оқу процесі заңды түрде өзара байланысты

Оқы(2)к:Баяндау;Әңгіме;Лекция

Оқы(21)б:Бақылау әдісі

Оқы(4)т:Оқытудың мақсат-міндеттеріне сай болуы;Оқушылар санына сай

Оқы(8)п:Я.А.Коменский

Оңд(13)б:Сыныпты басқару принциптері

Орт(21)ф:Жеке-топтық

Отб(13)к:Балаларды қорғау мен тәрбиелеу — ата-ананың табиғи құқығы және міндеті;Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында;Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс

Отб(2)(әдістері):Сауалнама, әңгімелесу;Бақылау

Отб(2)к:Ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы;Отбасындағы өзара қатынас стилі

Отб(3)а:ҚР Конституциясында;Бала құқығы туралы Конвенцияда

Отб(3)к:Адамгершілік ұстанымдары;Ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі;Отбасындағы өзара қатынас стилі

Өз(5)ғ:Ю.А.Конаржевский Т.И.Шамова Н.Д.Хмель

Өзд(5)п:М.Жұмабаев;Ы. Алтынсарин

Өзі(11)б:Өзін-өзі тәрбиелеу

Пед (2)қ:Жоспарлау;Мақсатты анықтау

Пед(1)д:Философиялық ;Жалпығылымдық

Пед(1)е:Нәтиженің жетістікке бағытталуы;Аралық және соңғы нәтижелерді бағалау;Тәжірибенің қайталануы мен алмасуы

Пед(1)к:Оқыту;Тәрбие;Білім беру

Пед(1)қ:Ақпараттық, дамытушылық;Тәрбиелік, аксиологиялық;Әлеуметтік бейімделу

Пед(1)қ:Түсіндіру;Болжау;Анықтау

Пед(1)қ:Түсіндіру;Талдау;Жинақтау

Пед(1)қызметі:Педагогикалық ұжымның ұйымдастырушылық құрылымын анықтау;Оқу-тәрбие процесінің сапасын бақылау;Мектеп жоспарын талдау және бекіту

Пед(1)м:Әдістер туралы ілім;Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым

Пед(1)р:Теориялық білімдерді жинақтайды;Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етушінің заңдылықтарын зерттейді;Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді

Пед(1)т:Лабораториялық (зертханалық);Табиғи;Табиғи, лабораториялық

Пед(10)п:Н.К.Крупская;П.П.Блонский;А.С.Макаренко

Пед(11)б:А.Я.Коменский

Пед(2)(бағыттары):Неопозитивизм;Прагматизм;Диалектикалық материализм

Пед(2)ә:Абстракциялау;Модельдеу

Пед(2)ә:Әңгіме;Мектеп құжаттарын зерттеу;Бақылау

Пед(2)ә:Эксперимент;Озық тәжірибені зерттеу;Бақылау

Пед(2)б:Әдіс, құрал, форма

Пед(2)к:Эксперименталды- эмпирикалық;Әдіснамалық;Теориялық

Пед(3)ж:Педагогикадағы социологиялық әдістер;Дәстүрлі педагогикалық әдістер;Педагогикадағы математикалық әдістep

Пед(3)қ:В.Ф.Шаталов;С.Н.Лысенкова

Пед(3)қ:Оқушының жеке белсенділігінің болуы

Пед(4)а:Аналитикалық;Бағалаушылық

Пед(4)м:Педагогикалық міндеттердің орындалу нәтижесін практикада қолдану;Нақты жағдайлар мен ситуацияларды талдау арқылы педагогикалық міндеттерді талдау;Педагогикалық міндеттердің нәтижесін талдау

Пед(4)п:М.А. Данилов;Б.Т. Лихачев;Ю.К. Бабанский

Пед(4)т:Тұлғалық;Іс-әрекеттік;Аксиологиялық

Пед(4)ф:Биоәлеуметік;Әлеуметтік;Биологиялық

Пед(5)ғ:В.В.Данилов;В.В.Беспалько;В.К.Дьяченко

Пед(5)о:Жеткіншек жас ұрпақтар

Пед(7)б:Педагогиканың нысаны

Пед(8)с, …:Бақылау;Жоспарлау;Түзету(реттеу)

Пед(9)б:Аттестацияның мақсаты

Пед(9)б:Педагогикалық жүйе

Пла(3)б:Ерікті;Ақыл-ойды;Сезімді

Пси13)б:Олигофренопедагогика

Саб(1)т:Логикалық бірізділіктің сақталуы;Оқыту мен тәрбиенің бірлігі

Саб(1)т:Оқыту мен тәрбиенің бірлігі;Сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы

Саб(1)т:Сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы;Логикалық бірізділіктің сақталуы;Оқыту мен тәрбиенің бірлігі

Саб(10)ғ:Р.Г.Лемберг

Саб(2)т:Ұйымдастырушылық;Дидактикалық;Тәрбиелік

Саб(21)ұ:Түрі

Саб(3)а:Сабақтың негізгі мазмұны мен бағытын анықтау;Сабақтың жоспары мен қысқаша мазмұнын терең құрастыру

Саб(7)ұ:П.П. Блонский;Н.К. Крупская

Сал(13)б:Дене тәрбиесі

Сау(17)к:Инновация бойынша диагностикалау

Сок(6)е:Өз-өзіңді тану;Аса құлықтылықты жетілдіру

Сұр(3)б:Әңгіме;Сауалнама;Сұхбат

Сын(2)к:Жүйенің дамуы;Жүйенің қалыптасуы;Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сын(2)қ:Баланың денсаулығына қамқорлық;Баланың адамгершілігін қалыптастыруға қамқорлық;Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық

Сын(2)т:Іс-әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы;Тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы

Сын(3)к:Қызығушылықты ояту;Мағынаны тану;Ой-толғаныс

Сын(5)а:Тәрбие іс-әрекетінің мақсаттарының бірлігі;Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы

Тан(2)б:Теория

Тәр(0)б:Адамгершілік,ақыл-ой;Экологиялық, еңбек, дене;Құқықтық, азаматтық

Тәр(0)е:Ұзақтығы және үздіксіздігімен;Көпфакторлығымен

Тәр(0)м:Жоғары мәдениетке ұмтылыс;Ізгі қасиеттерге баулу

Тәр(1)ф:Өзінің өмірлік тәжірибесі;Ойлау, іс-әрекет, қарым-қатынас

Тәр(10)б:Эстетикалық тәрбие;Адамгершілік тәрбиесі;Экономикалық тәрбие

Тәр(2)б:Іс-әрекетте бірігуі;Қатысушылар құрамы

Тәр(2)е:Ата-ана;Тәрбиеші;Тәрбиеленуші

Тәр(3)б:Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары

Тәр(3)т:Гигиеналық талаптарға сай болуы;Техникалық талаптарға сай болуы;Эстетикалық талаптарына сай болуы

Тәр(3)ш:Балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайы;Тәрбие мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі;Баланың тәрбиелілігі, жас және дара ерекшеліктері

Тәр(4)т:Ұйымдастырушылық;Ақпараттық;Реттеушілік   

Тәр(5)б:Тәрбие құралы

Тек(3)т:Жүйелілік, әділдік;Ықпалдылық;Тексерушінің өз ісін жетік білуі

Тем(0)т:Холерик;Сангвиник;Меланхолик

Тео(12)с:Іскерлік- рөлдік ойындар;Тренингтер

Тео(13)ө:Проблемалық семинар

Тес(3)ж:Нақты;Қысқа;Анық

Топ(4)п:В.Оконь;И.Т.Волков

Тұл(0)р:Азамат ретінде;Адам ретінде

Тұл(1)е:Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық ерекшеліктер;Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық сапалар;Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар

Тұл(1)м:Қоғам;Мемлекет

Тұл(2)б:Тұратын аймағы;Бұқаралык қарым-қатынас құралдары;Этнос

Тұл(2)ж:Тәрбие институттары;Отбасы;Микросоциум

Тұл(2)к:Бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылық

Тұл(2)қ:Әлеуметтік функцияларды атқаруы;Психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі

Тұл(3)а:Ш.А.Амонашвили

Тұл(3)ә:Ойын;Оқу;Еңбек

Тұл(6)о:Аристотель

Тұр(14)б:Мезофактор

Түр(7)б:Уақыты бойынша;Жиналған мәлімет көзіне қарай;Басқару қызметіне қарай

Тір(5)п:В.Ф.Шаталов

Ұжы(1)ә:Бақылау

Ұжы(2)б:Жалпы бірлікті іс-әрекет;Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат;Ұжымдық дәстүрдің болуы

Ұжы(4)б:Ұжым мүшелерінің әрқайсының өзіндік пікірінің болуы

Ынт(1)б:Жарыс;Жазалау;Мадақтау

Іс-ә(4)ж:Жұптық жұмыс;Кіші топтағы жұмыс

Э.Г.Ю(4)д:Технологиялық;Жалпы, нақты ғылыми;Философиялық

Эко(1)қ:Табиғи ресурстарға гумандық көзқарасты;Табиғатқа ізгілік қатынасты;Санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін

Эмп(2)т:Әнгіме;Бақылау

Ю.К.Б(2)ә:Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру;Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі;Оқытудағы өзіндік бақылау және бақылау әдістері

Ю.К.Б(2)з:Оқытудың қоғамның мұқтаждығына және жағдайына байланыстылығы;Оқытудың және жеке дамудың өзара байланысына тәуелділігі

Я.А.К(3)б:Қоршаған ортаны тану;Өзін-өзі тану;Құдайга сыйыну

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *