ПВШ СловникПсихічна адаптація — це процес встановлення оптимальної відповідності особистості до навколишнього середовища в процесі діяльності. Зрозуміло, що такі властивості, як гальмування мислення та низька швидкість переробки інформації, обмежений діапазон сприйняття, порушення функції пам’яті гальмують адаптацію; висока рухливість нервових процесів, навпаки, її підвищує.

Психічна адаптація в процесі праці залежить від психічних властивостей працівника, його психічного стану, психологічних реакцій на стреси, що виникають на роботі, кваліфікації та культури людини, особливостей професійної діяльності, конкретних умов праці тощо.

Актив — це група вихованців, членів конкретного колективу, які усвідомлюють вимоги керівника колективу, допомагають йому в організації життєдіяльності членів колективу, виявляють ініціативу.

Альтруїзм — це поведінка людини, що передбачає безкорисливу допомогу іншим, часом на шкоду своїм інтересам. Синонімом даного слова є «самовідданість». Альтруїст відмовляється від можливих благ і вигод на користь іншої людини або суспільства в цілому. При цьому він не чекає від того, кому надав допомогу, подяк чи винагороди.

Атракція — особливий вид соціальної і соціально-психологічної установки на іншу людину, в якій переважає позитивний емоційний компонент, це мимовільне виникнення позитивного емоційного ставлення при сприйманні іншої людини. Атракція — один із соціально-психологічних механізмів регуляції взаємовідносин людей.

Афект— це емоційне переживання, що характеризується особливою інтенсивністю, раптовістю виникнення, швидкістю перебігу та сильними виразними рухами.

Афект виникає раптово як відповідь на сильне враження. Будучи короткочасним переживанням, афект характеризується спалахом.
У широкому педагогічному сенсі
виховання — це спеціально організоване, цілеспрямоване і кероване вплив колективу, вихователів на воспитуемого з метою формування у нього заданих якостей, здійснюване в навчально-виховних закладах та охоплює весь навчально-виховний процес.

У вузькому педагогічному сенсі виховання — це процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань.

Вчинок — соціально оцінюваний акт поведінки, що побуджусться усвідомленими мотивами. На відміну від імпульсивних дій вчинок здійснюється у відповідності з прийнятим наміром. Вчинок, як елемент поведінки, підпорядкований мотивам і меті діяльності людини. В ньому проявляється особистість — її провідні потреби, ставлення до оточуючої дійсності, характер, темперамент. У вчинку проявляються такі риси особистості, як наполегливість, лицемірство, відвертість, замкнутість тощо. У відповідності з соціальними нормами, етичними і правовими вчинки оцінюються як моральний або аморальний, чесний або нечесний, героїчний або боягузливий тощо.

Геніа́льність — це набір здібностей, який визначає появу творів, що мають історичне значення в житті суспільства, засвідчують нову епоху в розвитку культури, науки та науково-технічного прогресу. Ґеніяльність (од лат. genius — «дух») — це найвищий ступінь прояву творчих сил людини.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis — «ретельно працюючий», «такий, що займається») — учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *